VPIS V VRTEC

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev oziroma ko se staršem izteče pravica do starševskega dopusta oziroma starševskega nadomestila.

Postopek vpisa

Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (predvidoma v mesecu marcu). Razpis za vpis otrok se objavi v lokalnem mediju in na spletnih straneh vrtca.V primeru prostih mest je vpis otrok v vrtec možen tudi kadarkoli med letom. 

Starši oziroma skrbniki otroka  vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo obrazec Vloga/namera za sprejem otroka v vrtec.  Obrazec za vpis otroka v vrtec dobijo starši v vrtcu in na spletni strani vrtca.  Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca, po pošti ali po elektronski pošti.

Sprejem otroka v vrtec

Če je število vpisanih otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnateljica oziroma od nje pooblaščena oseba.

Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok. Komisija oblikuje vrstni red za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev, navedenih v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. Otroke s posebnimi potrebami in otroke, katerih starši predložijo vrtcu potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnoekonomskega položaja, sprejme komisija za sprejem mimo teh kriterijev.

Starši so o sprejemu otroka v vrtec ali uvrstitvi na čakalni seznam obveščeni po pošti.

Vpisna dokumentacija

Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec prejmejo v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši v roku 15 dni  ne podpišejo pogodbe, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Starši morate pred vstopom otroka v vrtec:

  • vrniti izpolnjeno in s strani obeh staršev podpisano Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca
  • predložiti s strani pediatra izpolnjeno zdravniško potrdilo (dobite ga pri pediatru)  o zdravstvenem stanju otroka (skupaj s pogodbo oz. najkasneje 14 dni pred vstopom otroka v vrtec

 

Za uveljavljanje znižanega plačila vrtca morate starši en mesec pred vstopom otroka v vrtec na pristojni Center za socialno delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. CSD vam bo na podlagi te vloge z odločbo določil uvrstitev v plačilni razred za plačilo vrtca. Vlogo torej starši oddate v mesecu pred vstopom otroka v vrtec in NE prej!  Vlogo je potrebno oddati za vse novo vpisane otroke! 

Več o ceni in plačilu vrtca si lahko preberete na povezavi.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost