PREDNOSTNA NALOGA 

V letošnjem šolskem letu v vrtcu začenjamo z novo posebno strokovno nalogo, ki smo jo poimenovali Branje v predšolskem obdobju. Branje je dejavnost, ki ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja njegov jezikovni in intelektualni razvoj ter bogati besedni zaklad. Dobra sposobnost jezikovnega komuniciranja pa je pomembna tudi za ustvarjanje človeških odnosov ter uspešnost v šoli in kasneje pri delu. Z branjem tako ne spodbujamo le govora in mišljenja, ampak tudi psihološka orodja, ki jih bo otrok kasneje uporabljal za obvladovanje svojega vedenja, npr. socialno sprejemljivo vedenje, uravnavanje čustev, moralno presojanje, vsakdanja raba določenih predmetov … Bralna sposobnost je tako nujno potrebna za človekovo smiselno preživetje v svetu.

Namen posebne strokovne naloge je ozavestiti pomen branja v predšolskem obdobju ter omogočiti otrokom ustrezne pogoje in spodbudno okolje za razvoj predbralnih spretnosti in pozitivnega odnosa do literature.  

Cilji prednostne strokovne naloge:

  • Strokovne delavke spodbujajo branje v predšolskem obdobju (glede na razvojno obdobje otrok)
  • Strokovne delavke poskrbijo za ustrezne pogoje in okolje, ki spodbuja branje in pozitiven odnos do branja
  • Otroci razvijajo predbralne sposobnosti in spretnosti
  • Otroci ob knjigah in branju pridobivajo pozitiven odnos do branja

Dejavnosti v okviru prednostne strokovne naloge:

  • Izobraževanje zaposlenih in staršev
  • Sodelovanje s starši – ozaveščanje o pomenu branja, spodbujanje skupnega branja v družini
  • Vključevanje tem in dilem povezanih z branjem v predšolskem obdobju v pedagoške konference in delo posameznih timov
  • Sodelovanje in skupno načrtovanje strokovnih delavk (izmenjava dobrih praks, idej, materiala in gradiv)
  • Sodelovanje z lokalnim okoljem (obiski knjižnice)

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost