PRAVICE OTROK IN NJIHOVIH STARŠEV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.


Otroci imajo pravico …

 • do enakovrednih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, premoženje, poreklo, družinsko pripadnost ali kakršen koli drug položaj otroka;
 • do enakovrednih možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca;
 • do upoštevanja individualnih in skupinskih razlik med otroki ter do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu;
 • do spoštovanja osebnega dostojanstva in osebne integritete otroka;
 • do spoštovanja in upoštevanja otrokovega pogleda na svet, njegovega razumevanja in čustvenega odzivanja na stvari, dogodke in položaje;
 • do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost;
 • do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje;
 • do varnega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otrokov vsestranski razvoj;
 • do poglobljene strokovne obravnave v primeru razvojnih motenj, primanjkljajev ali drugih razlogov oviranega ali prikrajšanega razvoja;
 • do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje.

Starši imate pravico …

 • do postopnega uvajanja vašega otroka v različne programe vrtca ter do dogovora z otrokovo vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja otroka v vrtec;
 • do vpogleda v programe za predšolske otroke;
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
 • do izmenjave informacij in do poglobljenega pogovora o otroku s strokovnimi delavci vrtca (z otrokovo vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice, svetovalno delavko);
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;
 • do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in v oddelku vašega otroka ter po dogovoru z vzgojiteljico do aktivnega sodelovanja pri vzgojnem delu, pri čemer pa morate spoštovati strokovno avtonomnost vrtca;
 • po potrebi in v dogovoru z vzgojiteljico prisostvovati vzgojno-varstvenemu procesu;
 • do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika tudi v svetu zavoda.

Obveznosti staršev do vrtca:

 • spoštovati sprejete dogovore in naš poslovni čas;
 • upoštevati hišni red vrtca;
 • redno poravnavati finančne obveznosti za opravljene storitve;
 • sporočiti spremembe podatkov, ki pomembno vplivajo na nemoteno vključevanje otroka v vrtec (npr. spremembo naslova bivališča, spremembo telefonskih številk otrokovih staršev oziroma skrbnikov, spremembo oseb, ki prihajajo po otroka v vrtec);
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka in obveščati strokovne delavce vrtca o morebitnem slabem zdravstvenem stanju otroka;
 • do 8. ure zjutraj sporočiti otrokovo odsotnost;
 • otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem;
 • zagotoviti, da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih ali dragih predmetov in igrač;
 • pravočasno prihajati po otroka v vrtec (otrok je lahko v vrtcu največ 9 ur dnevno);
 • upoštevati 30-dnevni odpovedni rok za izpis otroka.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost