ZGODNJA OBRAVNAVA

V vrtcu namenjamo posebno skrb otrokom, ki se spoprijemajo z različnimi težavami v razvoju.

S 1. januarjem 2019 je začel veljati  Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter otroci z dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki pa so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

V vrtcu Bohinj izvajamo program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Otrok se v omenjeni program vključi skladno z individualnim načrtom pomoči družini oz. zapisnikom multidisciplinarnega tima. Otroci s posebnimi potrebami oziroma rizičnimi dejavniki so vključeni v redne oddelke vrtca, prilagodi pa se jim izvajanje programa.

Omenjeni otroci obiskujejo tudi ure dodatne strokovne pomoči s strani različnih izvajalcev (specialni pedagog, logoped, surdopedagog…).  Ure dodatne strokovne pomoči se izvajajo individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjene so premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju veščin in razvijanju močnih področij. Vrtec Bohinj pri zagotavljanju dodatne strokovne pomoči sodeluje z zunanjimi mobilnimi izvajalci (OŠ Antona Janše Radovljica, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

Dodatne informacije 

Podrobnejše informacije v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami v vrtec lahko starši dobite pri svetovalni delavki vrtca (eva.mismas@osbohinj.si, 04 577 00 023 ali 040 477 343).

 

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost