Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika staršev. Sestava Sveta staršev se oblikuje vsako šolsko leto znova. Starši svoje predstavnike običajno izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojnih skupin. Svet staršev ima več pristojnosti:

  • predlaganje nadstandardnih programov,
  • dajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • dajanje mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravljanje o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnavanje pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • volitve predstavnikov v Svet zavoda.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost